Laureaat SWUK .pdf

 

OMSCHRIJVING

In principe wordt jaarlijks door de RvB van de SWUK één instrumentist(e) of als laureaat geselecteerd. De keuze wordt door de RvB gedaan op basis van talentscouting. De RvB zal daarbij gebruik maken van eigen informatie en van informatie die haar door een netwerk van contactpersonen wordt verstrekt. De beslissing wordt genomen op basis van een dossier met een aantal formele en artistieke criteria. Men kan zich ook direct kandidaat stellen.  

VOORWAARDEN SPONSORING Laureaat vzw SWUK

Bij de beoordeling van de aanvragen gelden  in de eerste plaats volgende algemene criteria

a. leeftijd:

De leeftijdsgrens voor muzikanten (instrument) wordt vastgelegd op 27 jaar. De kandidaat mag op 31 december van het jaar van de aanvraag ten hoogste 27 jaar zijn.
Bij zangers geldt de leeftijd van 30 jaar. De kandidaat mag in dat geval op 31 december van het jaar van de aanvraag ten hoogste 30 jaar zijn.
Wanneer de aanvraag uitgaat van een ensemble, wordt rekening gehouden met de doorsneeleeftijd van de groep. De doorsneeleeftijd van de groep wordt bepaald op 30 jaar. 

b. de kandidaat moet Nederlandstalig zijn.
Deze voorwaarde wordt ondersteund door het feit dat de aanvragen in het Nederlands moeten gebeuren.

c. Nationaliteit: Belgisch

d. De kandidaat moet blijk geven van een uitzonderlijk of zeer uitzonderlijk talent.
De voorwaarde “uitzonderlijk talent “wordt gehanteerd wanneer de kandidaat ouder is dan 18 jaar.
18 jaar is tevens de gebruikelijke leeftijd om aanspraak te maken op het mecenaat van de SWUK.
Uitzonderlijk wordt ook steun verleend aan iemand die jonger is dan 18 jaar, wanneer hij op die leeftijd reeds blijk geeft van een zeer uitzonderlijk talent en een voor zijn leeftijd uitzonderlijk artistiek niveau.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN LAUREAAT VZW SWUK:

Voor de specifieke voorwaarden,de te volgen procedure en de criteria gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, klik hier

 • men kan slechts 1 maal voor deze vorm van sponsoring gekozen worden
 • de beslissing wordt in principe genomen op de vergadering van maart/april
 • de raad van bestuur behoudt zich het recht voor geen enkele muzikant voor deze formule te weerhouden.

TEGENPRESTATIE VAN de vzw SWUK

 • logistieke en financiële steun bij een CD-realisatie.

TEGENPRESTATIE VAN DE ARTIEST OF HET ENSEMBLE UITZONDERLIJK TALENT

 • de artiest of het ensemble in residentie vermeldt in elke communicatie met
  het publiek, de pers of organisatoren tijdens het jaar van de samenwerking of met
  betrekking tot de samenwerkingsactiviteiten de steun van de vzw SWUK
 • de artiest of het ensemble aanvaardt dat op de CD de naam en het logo van de
  SWUK wordt vermeld en dat in het inlegboekje de doelstelling van de vzw SWUK wordt
  opgenomen
 • de artiest stelt een muziekfragment ter beschikking dat op de website van de vzw SWUK
  zal worden gepresenteerd.
 • de artiest aanvaardt het laureatenconcert en één concert gratis te spelen.

De bij de aanvraag horende documentatie stuurt u door met de gewone post naar de zetel van de vereniging: Rijakker 19, 9030 GENT

 

Overige sponsorformules